Beste Lean & Scrum opleider van Nederland

Lean2Succes

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Lean2Succes

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Lean2Succes:
Lean2Succes VoF
Lange Acker 54
1965 TM  HEEMSKERK
Opdrachtgever:
De wederpartij van Lean2Succes

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lean2Succes en een opdrachtgever waarop Lean2Succes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lean2Succes, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van Lean2Succes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie zal geven.
3. De door Lean2Succes gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Lean2Succes is slechts aan de offertes gebonden indien aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders aangegeven.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Lean2Succes zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lean2Succes het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lean2Succes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Lean2Succes worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lean2Succes zijn verstrekt, heeft Lean2Succes het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Lean2Succes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lean2Succes is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5. Lean2Succes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan.
6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Lean2Succes de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. Indien er voor de opdracht werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie moeten worden uitgevoerd, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Lean2Succes derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
3. De opdracht is financieel gezien afgesloten als de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever moet hierover binnen 30 dagen na factuurdatum berichten. Reageert de opdrachtgever niet binnen deze termijn, dan mag worden aangenomen dat de afrekening is goedgekeurd.
4. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Lean2Succes, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 6. Wijzigingen van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lean2Succes zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Lean2Succes de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Lean2Succes mag de extra kosten voor de wijziging van de opdracht bij de opdrachtgever in rekening brengen.
3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Lean2Succes daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Lean2Succes zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Lean2Succes verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Lean2Succes worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden gebracht.
3. Lean2Succes behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.
2. Voortijdige beëindiging moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden.
3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Lean2Succes recht op compensatie, waar bij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, worden onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.
4. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Lean2Succes, desgevraagd en in overleg, zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
5. Mocht deze overdracht extra kosten met zich meebrengen, dan zin deze voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
1. Lean2Succes is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden als:
1.1 Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt
1.2 Na het sluiten van de overeenkomst aan Lean2Succes ter kennis gekomen omstandigheden geven Lean2Succes goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
1.3 Indien Lean2Succes de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Lean2Succes bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Lean2Succes schadevergoeding te vorderen.
3. Als de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lean2Succes op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Lean2Succes nakoming van de verplichting uitstelt, houdt hij zijn aanspraken uit de wet en de opdracht.

Artikel 11. Gebreken; klachtentermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Lean2Succes. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Lean2Succes er adequaat op kan reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Lean2Succes de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Lean2Succes slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, evenals eventuele kostenramingen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Lean2Succes, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Alle uurtarieven zijn exclusief BTW.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4. In het tarief van Lean2Succes zijn inbegrepen de kosten voor secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd volgens de afspraken in de offerte.
5. Indien Lean2Succes aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Lean2Succes aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties zijn geen geldige reden om de betaling uit te stellen.
3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de dan wettelijk geldende rente. Een deel van de maand wordt beschouwd als een hele maand.
4. Blijft betaling langer dan 1 maand uit, dan kan Lean2Succes de uitvoering van de opdracht stilleggen totdat het openstaande bedrag betaald is.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Lean2Succes en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Lean2Succes onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Lean2Succes voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
2. Wanneer opdrachtgever aan Lean2Succes informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien Lean2Succes aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Lean2Succes een inspanningsverplichting. Lean2Succes is niet aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Lean2Succes is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, zoals beschreven in overeenkomst.
2. De aansprakelijkheid van Lean2Succes is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijkingen van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. Lean2Succes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever Lean2Succes te vrijwaren. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Lean2Succes zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.
5. Lean2Succes is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zogenaamde world wide web (www).

Artikel 16. Trainingen
1. Wanneer u de training wilt annuleren of op een andere datum wilt komen, dan kan dat kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de training.
2. Voor een annulering of wijziging binnen 30 dagen voorafgaand aan de training brengen wij u 50% van de trainingsprijs (excl. BTW) in rekening. Wilt u binnen 14 dagen voor aanvang van de training annuleren of naar een andere datum overboeken, dan brengen wij de volledige trainingsprijs in rekening.
3. Indien u onverhoeds verhinderd bent, kunt u altijd een vervanger sturen. In geval van ziekte kunnen wij u natuurlijk overplaatsen naar een andere trainingsdatum. U kunt in geval van ziekte uiteraard ook een vervanger sturen.

Artikel 17. Vermelding op onze website
1. Wanneer wij een training hebben verzorgd vermelden we op onze website de organisaties waarvan de deelnemers afkomstig waren. Wanneer we een consultancy opdracht hebben uitgevoerd vermelden we de betreffende opdrachtgever op onze website, eventueel voorzien van een beschrijving van de behaalde resultaten.
2. In bovengenoemde uitingen op onze website maken we gebruik van de naam en het logo van de betreffende organisaties. Indien opdrachtgever hier expliciet bezwaar tegen maakt, zullen we de naam en het logo verwijderen.

Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lean2Succes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lean2Succes niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zogenaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
2. Lean2Succes heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lean2Succes zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Lean2Succes opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lean2Succes niet mogelijk is of langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Lean2Succes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Klachten en geschillen
1. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een klacht of geschil rijst tussen de opdrachtgever en Lean2Succes, dan zullen partijen trachten deze klacht of dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
2. De rechter in de woonplaats van Lean2Succes is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Lean2Succes het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Op elke overeenkomst tussen Lean2Succes en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn te vinden op www.lean2succes.nl. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Call me back

Request a quote

Download brochure

Vraag hier een offerte aan voor een Incompany Training

Al onze trainingen kunnen ook incompany worden gegeven. Voor meer informatie over de mogelijkheden en om, geheel vrijblijvend, een offerte te ontvangen kun je hieronder je gegevens invullen.